Säännöt

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Lancashire Heeler-yhdistys ja sen kotipaikka on Espoo.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Lancashire Heeler- harrastusta ja tehdä rotua tunnetuksi
 • edistää puhdasrotuisten ja terveiden Lancashire heelerien jalostusta
 • ohjata jäseniään rodunomaiseen käsittelyyn ja pitoon

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • harjoittaa jalostusneuvontaa ja järjestää jalostustarkastuksia
 • järjestää pentuvälitystä
 • järjestää erikoisnäyttelyitä
 • harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimia yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla
 • järjestää kokeita ja kilpailuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Yhdistys toimi rotujärjestönsä, kotipaikkansa mukaisen kennelpiirin sekä koiraharrastuksen pääjärjestön, Suomen Kennelliiton jäsenenä. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä tarpeelliseksi katsomiensa yhdistyksien jäseniksi.

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajaa lukuun ottamatta, hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, tuomarijäsenet, ainaisjäsenet, nuorisojäsenet (alle 18-vuotiaat) sekä perhejäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan vuosikokoukseen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla sekä kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta he eivät suorita jäsenmaksuja.

Perhejäsen on henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa ja on yli 18 vuotta. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen lehteä ja tiedotteita

Nuorisojäseneksi hyväksytään alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa ainaisjäsenen kertakaikkisen jäsenmaksun.

Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka tuomari tehtävissään on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tavoitteita. Tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän ei suorita jäsenmaksua

Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä

§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, nuoriso- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä ainaisjäsenen kertakaikkisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

§6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja on erovuorossa vuosittain. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua koolle hallituksen sopimalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdessä tai sähköpostitse.

§11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Tarvittavien kokousedustajien valinta
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

§13 Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan yhdistyslakia.

§14 Saavutetut jäsenedut

Saavutetut jäsenedut säilyvät.